റെയിൽവേ ഗ്രൂപ്പ് ഡി ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

റെയില്‍വേ ഗ്രൂപ്പ് ഡി തസ്തികയിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് പരിക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

RRB Guwahati (rrbguwahati.gov.in)

RRB Kolkata (rrbkolkata.gov.in)

RRB Malda (rrbmalda.gov.in)

RRB Mumbai (rrbmumbai.gov.in)

RRB Muzaffarpur (rrbmuzaffarpur.gov.in)

RRB Patna (rrbpatna.gov.in)

RRB Ranchi (rrbranchi.gov.in)

RRB Secunderabad (rrbsecunderabad.nic.in)

RRB Ahmedabad (rrbahmedabad.gov.in)

RRB Ajmer (rrbajmer.gov.in)

RRB Allahabad (rrbald.gov.in)

RRB Bangalore (rrbbnc.gov.in)

RRB Bhopal (rrbbpl.nic.in)

RRB Bhubaneshwar (rrrbbbs.gov.in)

RRB Bilaspur (rrbbilaspur.gov.in)

RRB Chandigarh (rrbcdg.gov.in)

RRB Chennai (rrbchennai.gov.in)

RRB Gorakhpur (rrbguwahati.gov.in)

RRB Siliguri (rrbsiliguri.org)