പരിസര ശുചിത്വം കുട്ടികളിൽ

 

സന്ദീപ് ബാലകൃഷ്ണൻ

വൃത്തി എന്ന ശീലം കുട്ടികൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തേണ്ടത് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നാം അവർക്ക് ഒരുക്കി കൊടുക്കണം. ആഴ്ചയിൽ ഒരുദിവസം വീട് മുഴുവൻ വൃത്തിയാക്കുക, ഷെൽഫുകൾ തുടയ്ക്കു ക, മാറാല തട്ടുക അങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ ഇത് ചെയ്യണം. ഒപ്പം അവരെക്കൂടി പങ്കാളിയാക്കണം. പണി പൂർത്തിയായ ശേഷം ആ ഭംഗി ആസ്വദിക്കണം, തുടച്ച് വ്യത്തിയാക്കിയ തറയിൽ കിടന്ന് പുസ്തകം വായിക്കണം, ടി.വി. കാണണം. ഓരോ ജോലി കഴിയുമ്പോഴും അതിന്റെ തൃപ്തി എങ്ങനെ ആസ്വദിക്കാമെന്ന് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം.

മേൽപ്പറഞ്ഞ ജോലികളെല്ലാം ഒരു ജോലിക്കാരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചാൽ ഈ അനുഭവങ്ങൾ കുട്ടിക്ക് കിട്ടുമോ?. ഇനി സ്കൂളിലെ ക്ലാസ്സ് മുറികൾ കുട്ടികൾ തന്നെ വ്യത്തിയാക്കണം. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പൊതുവിദ്യാലയത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ അതിനവസരം ലഭിക്കുന്നുള്ളു എന്നതാണ്. വലിയ സ്കൂളുകളിൽ കുട്ടികൾ ക്ലാസ്സ്‌ റൂമുകൾ വ്യത്തികേടാക്കിയാൽ മാത്രം മതി വ്യത്തിയാക്കാൻ പരിചാരകരുണ്ട്. സ്വയം പരിസരം വൃത്തിയാക്കുമ്പോഴേ വ്യത്തികേടാകാതെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള മനോഭാവം കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകൂ.

ഒരിക്കൽ സഞ്ചാരം പരിപാടിയിൽ തായ്ലാൻറിലെ കുട്ടികൾ ചൂലുമായി സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് കണ്ടു.വ്യത്തികേടുകൾ കുട്ടികൾ കാണണം, അത് വ്യത്തിയാകുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന സന്തോഷം അവരനുഭവിക്കണം.
അല്ലാത്തപക്ഷം വാർദ്ധക്യമായി വ്യത്തിയില്ലാതെ കിടക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളെ തൊടാനും, ശുശ്രൂഷിക്കാനും ഒക്കെ അവർ അറയ്ക്കും. അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്തിയാക്കുന്നതിനായി അവർ അവരെ തൊഴിലാളികളെ ഏല്പിച്ചെന്നിരിക്കും