നിക്ഷേപ പലിശ നിരക്ക് വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ എസ്ബിഐ വായ്പാ പലിശയും ഉയര്‍ത്തി

നിക്ഷേപ പലിശ നിരക്ക് വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ എസ്ബിഐ വായ്പാ പലിശയും ഉയര്‍ത്തി. 7.95 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 8.18 ശതമാനമായാണ് പലിശ നിരക്ക് വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചത്. ഒരു വര്‍ഷം കാലാവധിയുള്ള മാര്‍ജിനല്‍ കോസ്റ്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വായ്പാ നിരക്കാണ് ഇപ്പോള്‍ ഉയര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നത്. എംസിഎല്‍ആര്‍ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നിരക്ക് നിലവില്‍ വന്നതിന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് വായ്പാ പലിശ ഉയര്‍ത്തുന്നത്. എല്ലാ കാലാവധിയുള്ള വായ്പകള്‍ക്കും വര്‍ധിപ്പിച്ച നിരക്ക് ബാധകമാകുമെന്ന് എസ്ബിഐ അറിയിച്ചു.