ഗ്രോ ബാഗിൽ പച്ചക്കറി

വിത്ത് മുളപ്പിക്കൽ

ഗ്രോ ബാഗിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായ വിത്ത് ട്രേകളിൽ പാകി മുളപ്പിച്ച് തൈകളാക്കി നടുന്നതാണ് നല്ലത്

വിത്ത് പാകുന്നതിന് ചികിരിച്ചോർ കമ്പോസ്റ്റ് (ചകിരിച്ചോർ ബ്രിക്സ് വെളളത്തിൽ കുതിർത്തിയെടുക്കാം ) മണ്ണിര കമ്പോോസ്റ്റ് / ഉണങ്ങിയ ചാണകപ്പെടി എന്നിവ തുല്യ അനുപാതത്തിൽ ചേർക്കുക
മണൽ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുക
(വെർമിക്കുലേറ്റ് / പെർലൈറ്റ് എന്നിവയും ലഭ്യമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം )

വെള്ളം വാർന്ന ഒഴുകാത്ത രീതിയിൽ (പുട്ടിന്റെ പൊടി നനക്കുന്ന പാകം ) നനവ് നൽകുക. കോപ്പർ ഓക്സി ക്ലോറൈഡ് COC 3g/l എന്ന തോതിൽ ഈ മിശ്രിതത്തിൽ ചേർത്ത് 4 ദിവസത്തിന് ശേഷം വിത്ത് പാകുന്നതാണ് നല്ലത്

ഒരു മാസം പ്രായമായ ആരോഗ്യമുള്ള തൈകൾ മാത്രം നടാൻ ഉപയോഗിക്കുക.